0977 900 100
0977 900 200

ឆ្នាំងបាយអគ្គិសនី Panasonic SR-JN105SPSW 1L