0977 900 100
1800 201009

ឆ្នាំងបាយអគ្គិសនី Delites NCG1805 1.8L