0977 900 100
1800 201009

ឆ្នាំងបាយអគ្គិសនី Delites NCR1502 1.5L