0977 900 100
0977 900 200

ឆ្នាំងបាយអគ្គិសនី Delites NCR1502 1.5L