0977 900 100
1800 201009

ឆ្នាំងបាយអគ្គិសនី inox Delites NCG1010 1.8L