0977 900 100
0977 900 200

ឆ្នាំងបាយអគ្គិសនី Nushi NS-10 BL 2.2L