0977 900 100
1800 201009

ឆ្នាំងបាយអគ្គិសនី Nushi NS-8 GR 1.8L