0977 900 100
0977 900 200

ឆ្នាំងបាយអគ្គិសនី Midea MB-FD5019 5L