0977 900 100
0977 900 200

ឆ្នាំងបាយអគ្គិសនី Sharp KS-11ET.CH/T 1L