0977 900 100
0977 900 200

ឆ្នាំងបាយអគ្គិសនី removable Sharp KSH-D11 1.1L