0977 900 100
0977 900 200

ឆ្នាំងបាយអគ្គិសនី Sharp KSH-D18.TQ/T 1.8L