0977 900 100
0977 900 200

ឆ្នាំងបាយអគ្គិសនី Removable Sharp KSH-D22.TQ/T

100% មកពីក្រុមហ៊ុន
ធានា 12ខែ ពីក្រុមហ៊ុន
ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ