0977 900 100
0977 900 200

ឆ្នាំងបាយអគ្គិសនី Sharp KS-ZT18 1.8L