0977 900 100
1800 201009

ឆ្នាំងបាយអគ្គិសនី Sharp KSH-D22CR 2.2L