0977 900 100
0977 900 200

ឆ្នាំងបាយអគ្គិសនី Sharp KSH-D28TQ 2.8L