0977 900 100
1800 201009
លក្ខខណ្ឌធានាផលិតផលមួយទឹក

***ធានាផលិតផលសុទ្ធ 100% និងមានការធានា***

ផលិតផលមានបញ្ហាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា

- ធានាពី ៣ខែ ដល់ ១១ខែ។ ការធានាគិតចាប់ពីថ្ងៃ​លក់លេីកទី​ 1

- ផ្ញើទៅក្រុមហ៊ុនជួសជុលតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន ឬតាមការធានារបស់ BigPhone.com

ផលិតផលគ្មានបញ្ហាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា

- មិនប្តូរ ឬសងផលិតផល

ខូតខាតដោយសារអតិថិជន(ទទួលជួសជុលដោយគិតប្រាក់)

- មិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌធានាពីក្រុមហ៊ុន ឬខូតខាតដោយអតិថិជន

- ផ្ញើទៅក្រុមហ៊ុនជួសជុល

- អតិថិជនត្រូវទូទាត់ប្រាក់ជួសជុល

អានលម្អិតលក្ខខណ្ឌធានាផលិតផល

❌ បិទ
លុបទាំងអស់
មើលបន្ថែម