0977 900 100
0977 900 200

ដងស៊ែលហ្វី Bluetooth Tripod Xmobile K06 Black