0977 900 100
1800 201009

ទូរទស្សន៍ LED Ffalcon 32F1 32 inch