0977 900 100
0977 900 200

ទូរទស្សន៍ LED Ffalcon 32F1 32 inch