0977 900 100
1800 201009

ទូរទស្សន៍ LED LG 32LM550BPTA 32 inch