0977 900 100
0977 900 200

ទូរទស្សន៍ LED LG 50UN7000PTA 50 inch