0977 900 100
1800 201009

ទូរទស្សន៍ LED LG 50UN7000PTA 50 inch