0977 900 100
0977 900 200

ទូរទស្សន៍ LED LG 55UN7300PTC 55 inch