0977 900 100
1800 201009

ទូរទស្សន៍ Led Mobell LE-32T600A 32 inch