0977 900 100
1800 201009

ទូរទស្សន៍ Smart TV LG 43LM5750PTC 43 inch