0977 900 100
1800 201009

ទូរទស្សន៍ Smart TV LG 86UN8000PTB 86inch