0977 900 100
1800 201009

ទូរទស្សន៌ Smart TV Samsung UA50AU7700KXXT 50 inch