0977 900 100
1800 201009

ទូរទស្សន៍ Smart TV Samsung UA50BU8100KXXT 50 inch