0977 900 100
1800 201009

ទូរទស្សន៍ Smart TV Samsung UA65BU8100KXXT 65 inch