0977 900 100
1800 201009

ទូរទស្សន៌ LED LG 43UP7500PTC 43 inch