0977 900 100
0977 900 200

ទូរទស្សន៌ LED LG 43UP7750PTB 43 inch