0977 900 100
1800 201009

ទូរទស្សន៌ LED LG 50UP7750PTB 50 inch