0977 900 100
1800 201009

ទូរទស្សន៌ LED LG 55UP7500PTC 55 inch