0977 900 100
0977 900 200

ទូរទស្សន៌ LED LG 60UP7750PTB 60 inch