0977 900 100
0977 900 200

ទូរទស្សន៍ LED LG 65UM7300PTA 65 inch