0977 900 100
1800 201009

ទូរទស្សន៍ LED Panasonic TH-32G300S 32 inch