0977 900 100
0977 900 200

ទូរទស្សន៍ LED Samsung UA43TU7000KXXT