0977 900 100
0977 900 200

ទូរទស្សន៍ LED Samsung UA49J5250AKXXT 49 inch