0977 900 100
1800 201009

ទូរទស្សន៍ LED Samsung UA55RU7300KXXT 55 inch