0977 900 100
1800 201009

ទូរទស្សន៍ Sharp 2T-C32EF2X 32 inch