0977 900 100
0977 900 200

ទូរទស្សន៍ LED Sharp 2T-C45AE1X 45 inch