0977 900 100
0977 900 200

ទូរទស្សន៍ LED Sony KD-43X8000G 43 inch