0977 900 100
0977 900 200

ទូរទស្សន៍ LED Sony KD-55X7000G 55 inch