0977 900 100
0977 900 200

ទូរទស្សន៍ LED Sony KD-65X7000G 65 inch