0977 900 100
1800 201009

ទូរទស្សន៍ QLED Samsung QA55Q60TAKXXT 55 inch