0977 900 100
0977 900 200

ទូរទស្សន៍ QLED Samsung QA65Q60RAKXXT 65 inch