0977 900 100
1800 201009

ទូរទស្សន៍ Sony KD-43X75K 43 inch