0977 900 100
1800 201009

ទូរទស្សន៍ Sony KD-55X75K 55 inch