0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនប៉ូមធូលី Samsung VCC4540S36/XST