0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Beko WCV8612XSOST 8kg