0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ LG FV1409S4W 9Kg

100% មកពីក្រុមហ៊ុន
ធានា 12ខែ ពីក្រុមហ៊ុន
តម្លើងម៉ាស៊ីនដោយឥតគិតថ្លៃ
ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ