0977 900 100
1800 201009

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ LG T2350VS2M 10.5Kg