0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Midea MAS70-1102 7Kg